o projekcie

"Dom Dziennego Pobytu bezpieczną przystanią dla osób niesamodzielnych
z terenu Grudziądza"

data publikacji: 02.01.2020
Oferta Dziennego Domu Pobytu
przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Pw. Świętego Maksymiliana Kolbe
Dom Dziennego Pobytu bezpieczną przystanią
dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza
pobierz plik 

 
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Maksymiliana Kolbe uzyskała dofinansowanie i przystąpiła do realizacji projektu pt. "Dom Dziennego Pobytu bezpieczną przystanią dla osób niesamodzielnych z terenu Grudziądza" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia, w szczególności do opiekunów faktycznych. Ze wsparcia w ramach projektu będą mogły korzystać osoby zamieszkujące na terenie miasta Grudziądz.
Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej 72 osób niesamodzielnych z terenu miasta Grudziądza poprzez zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej i wzrost umiejętności 60 opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi do 31.08.2019 r.
Wartość projektu wynosi: 2 086 164 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 1 919 270,88 zł.
Projekt zakłada formalne partnerstwo Jednostki Samorządu Terytorialnego (Gmina Miasto Grudziądz) i Podmiotu Ekonomii Społecznej (Parafia Rzymsko-Katolicka św. Maksymiliana Kolbego). Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących na terenie miasta Grudziądz. 
Główne zadania to: Stworzenie 24 miejsc usług opiekuńczych świadczonych w społeczności lokalnej w budynku przylegającym do kościoła pw. M. Kolbego w Grudziądzu i prace adaptacyjne, zakup wyposażenia oraz pełne dostosowanie przestrzeni do osób niepełnosprawnych (m.in. budowa podjazdu) oraz  prowadzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób niesamodzielnych. Ponadto głównym zadaniem jest również zapewnienie wsparcia opiekunom faktycznym i osobom z otoczenia osób niesamodzielnych  w pełnieniu usług opiekuńczych i zwiększenie ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi. 

Od dnia 1 listopada 2017 r. przy parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe na Strzemięcinie zaczął funkcjonować Dom Dziennego Pobytu, który mieści się w dolnych salach domu parafialnego. Dom ten przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej 1 z podstawowych czynności dnia codziennego.

W Domu zostały utworzone 24 miejsca opieki, a pobyt grupy uczestników potrwa 8 miesięcy. Dom Dziennego Pobytu  czynny jest w godzinach 8:00-16:00. Organizacja pobytu uwzględnia indywidualne potrzeby, oczekiwania i zainteresowania uczestników, zapewnione są zróżnicowane formy wsparcia grupowego i indywidualnego, które dla poszczególnych uczestników są dobierane indywidualnie, z uwzględnieniem ich potrzeb i predyspozycji, tak by zapewnić uczestnikom komfort i możliwość kontroli nad własną osobą. Dostępne są usługi m.in.: fizjoterapeuty, psychologa, terapeuty zajęciowego, porady prawnika itp.

W ramach Projektu zapewnione są następujące usługi, których celem jest podtrzymywanie u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości i zapobieganie wykluczeniu społecznemu, w szczególności:
  • integracja społeczna umożliwiająca pozostawanie w społeczności lokalnej i środowisku rodzinnym, kształtowanie właściwych postaw zrozumienia, tolerancji i życzliwości,
  • aktywizacja uczestników poprzez rozwijanie ich zainteresowań oraz indywidualnych uzdolnień,
  • tworzenie warunków dla samorealizacji uczestników poprzez zaspokajanie ich potrzeb bytowych, kulturalnych, towarzyskich itp.

W pierwszym etapie realizacji projektu (wrzesień i październik br.) odbyły się prace adaptacyjne, zakup wyposażenia i dostosowanie przestrzeni do potrzeb uczestników, w tym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Drugi etap (listopad 2017 r. – sierpień 2019 r.) to prowadzenie domu świadczącego standardowe i specjalistyczne usługi opiekuńcze dobrane w sposób kompleksowy i zindywidualizowany do potrzeb uczestników oraz zapewnienie wsparcia opiekunom
i osobom z otoczenia osób niesamodzielnych w pełnieniu usług opiekuńczych poprzez zwiększenie ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Od dnia 18 października  miał miejsce nabór uczestników do projektu.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zgłoszeń wszystkie zainteresowane osoby niesamodzielne oraz ich opiekunów.

Rekrutacja do Domu Dziennego Pobytu odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 w Parafii św. Maksymiliana Kolbe na Strzemięcinie.  

Kontakt z Nami

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

Dom Dziennego Pobytu

Parafia pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe
ul. Wyspiańskiego 1
86-300 Grudziądz© 2017 Wykonanie Marcin Koźliński / Twoje-Miasto Sp. z o.o. / SYSPiR CMS .